1. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2567

ร้องเรียนการทุจริต

contact

Capture

ITA Manual 2023

สื่อความรู้ Infographic : เกณฑ์การประเมิน ITA
 

©2021 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มรภ.ภูเก็ต