1. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2565

ร้องเรียนการทุจริต

contact

Capture

Capture

สื่อความรู้ Infographic : เกณฑ์การประเมิน ITA
 

©2021 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มรภ.ภูเก็ต